„Skaitmeninės technologijos virtuvėje“

Lapkričio 26 dieną Rokiškio profesinio rengimo centre vyko informacinių technologijų konkursas „Skaitmeninės technologijos virtuvėje“. Konkurse dalyvavo Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokiniai iš Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro, Kėdainių profesinio rengimo centro, Kuršėnų politechnikos mokyklos ir Rokiškio profesinio mokymo centro, kurie mokosi pagal virėjo specialybės mokymo programą. Prieš konkursą sėkmės ir gerų rezultatų palinkėjo mokyklos direktorė Diana Giedrikienė.

Pirmiausia mokiniai virtualioje mokomojoje platformoje „Kahoot“ sudalyvavo viktorinoje „Išmani virtuvė“, o tada atliko užduotis su teksto rengimo, pateikčių kūrimo ir grafikos apdorojimo programomis. Tuo metu, kai mokiniai varžėsi prie kompiuterių, mokytojai taip pat dalijosi gerąja patirtimi ir pristatė, kokiomis programomis dirba, su kokiais sunkumais susiduria ugdant SUP mokinius.

Visiems konkurso dalyviams ir juos ruošusiems mokytojams buvo įteiktos padėkos ir atsiminimo dovanėlės. Po konkurso visi vykome į Rokiškio krašto muziejų, kur mokyklos svečiams istorijos mokytojas Valius Kazlauskas vaizdžiai papasakojo apie Rokiškio grafų Tyzenhauzų ir Pšezdzieckių asmenybes, jų likimus bei pristatė ekspoziciją Rokiškio dvaras XIX a. – XX. a. viduryje.

Visi džiaugiamės gyvu bendravimu, įdomiomis užduotimis, vaizdingu Rokiškio krašto pristatymu bei nuoširdžiu  ir gražiu bendradarbiavimu.

 IT mokytoja  Virginija Baltrukėnienė

„Paruošk ir nudažyk sieną kokybiškai“

Sveikiname respublikinio profesinio meistriškumo konkurso „Paruošk ir nudažyk sieną kokybiškai“ nugalėtojus Kotryną ir Šarūną, bei konkursui ruošusį mokytoją Arūną

Ilgalaikio materialiojo turto pardavimas viešame prekių aukcione

Dėl mokyklos ilgalaikio materialiojo turto, pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, parduodamo antrame aukcione pradinės pardavimo kainos nustatymo

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio materialiojo turto pardavimą viešame tiesioginiame prekių aukcione:

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Pagaminimo /

įsigijimo  metai

Pradinė pardavimo kaina

1

Automobilis lengvasis Mazda 6 (2009 m., EGA894)

2009

2500

2

Automobilis lengvasis Toyota Corolla Verso (2008 m., HMV967)

2008

3500

Aukcionas vyks adresu Melioratorių g. 1A, Kavoliškio k., Rokiškio r., Rokiškio profesinio mokymo centro patalpose, 1-ame aukšte, 102 kabinete.  Aukciono pradžia – 2021 m. lapkričio 26 d. 11 val. aukciono dalyviams atvykus ir užsiregistravus. Dalyviai į aukcioną registruojami tuo pačiu adresu sekretorės kabinete nuo 9 00 iki 10 45 val. Aukciono dalyviai turi būti susipažinę su aukciono vykdymo tvarka ir sumokėję mokestį už bilietą.

Aukciono dalyvio bilieto kaina – 50 (penkiasdešimt) eurų, sumokant banko pavedimu į Rokiškio TVŽŪ mokyklos  sąskaitą Nr.LT724010041500030075, Luminor Bank AS banke iki registracijos į aukcioną pradžios.

Neparduoto turto pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2021 m. gruodžio 3 d. 11 val.

Parduodamo turto apžiūra – 2021 m. lapkričio 23, 24, 25, 30 ir gruodžio 1, 2 d. nuo 9 val. iki 15 val., iš anksto susitarus dėl tinkamo apžiūros laiko.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 10 (dešimt) procentų pradinės pardavimo kainos.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 (tris) darbo dienas nuo aukciono dienos banko pavedimu į Rokiškio TVŽŪ mokyklos nurodytą` sąskaitą. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis  ne vėliau kaip 3 (tris) darbo dienas nuo atsiskaitymo.

Išsamią informaciją teikia Rokiškio TVŽŪM dirbtuvių vedėjas tel. +370 614 51129 el. paštas rtvzum.mokykla@rtvzum.lt

Netradicinės pamokos Salų dvare

Šių metų spalio 27 d. Rokiškio profesinio mokymo centas vėl surengė netradicines grimo atlikimo pamokas vizažo grupės mokinėms. Pamokų metu mokinės pademonstravo įgytas žinias ir turėjo sukurti helovininį grimą bei parinkti drabužius ir aksesuarus tai tematikai. Labai dėkojame Salų dvaro savininkei už primėmimą, šiurpiai įrengtame rūsyje, kuris sustiprino temos nuotaiką. Ačiū už nuostabias įamžintas akimirkas fotografei Inetai Sakapilvytei (NemNem Photo), kuri jau ne pirmą kartą bendradarbiauja su mumis. Tikimės, kad tai taps gražia tradicija.

Grimo mokytoja Dovilė

Praktinių įgūdžių įgijimas Panevėžio profesinio rengimo centro statybos sektoriniame mokymo centre

“Praktinių įgūdžių įgijimas Panevėžio profesinio rengimo centro statybos sektoriniame mokymo centre”

Rokiškio profesinio mokymo centro apdailininko specialybės mokiniai dalyvauja projekte Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-007 “Praktinių įgūdžių įgijimas Panevėžio profesinio rengimo centro statybos sektoriniame mokymo centre”         

Projekto tikslas – padidinti profesinio mokymo patrauklumą ir jo atiktį darbo rinkos poreikiams.

Statybos sektorinis praktinio mokymo centras – tai modernia mokomąja įranga, šiuolaikinėmis technologijomis aprūpinta praktinio mokymo bazė teikianti pirminio ir tęstinio praktinio profesinio mokymo paslaugas visiems Lietuvos gyventojams.

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre įkurtas statybos sektorinis praktinio mokymo centras, kuriame sudarytos sąlygos rengti aukštos kvalifikacijos statybos specialistus. Centro bazė atitinka verslo įmonių reikalavimus ir lūkesčius.

Rokiškio profesinio mokymo centro mokiniai, sektoriniame centre, tobulina praktinius įgūdžius mechanizuoto tinkavimo ir dekoravimo moduliuose.

Valdas Jukna

Iššūkiai ir patirtys su Erasmus+

Iššūkiai ir patirtys su Erasmus+

Sparčiai besikeičiantis pasaulis ir technologijos reikalauja iš profesijos mokytojų vis daugiau ir vis įvairesnių gebėjimų bei įgūdžių. Reikia nuolat gilinti žinias, mokytis naujų dalykų, lavinti praktinius įgūdžius, semtis ir dalintis patirtimi su kolegomis Lietuvoje ir užsienyje. Projektų metu ypatingai skatinama mokytojų lyderystė. Pastebėta, kad dalyvavę stažuotėse darbuotojai skatina reikšmingus pokyčius, gerėja darbo kokybė, didėja motyvacija.

Spalio 14-15 dienomis automobilių mechaniko specialybės profesijos mokytojas, Darius Kišūnas vedė teorines ir praktines pamokas Daugpilio profesinėje mokykloje, pagal Erasmus+ projektą „Patirtis ir įtrauktis per Erasmus+ praktiką“ Nr. 2020-1-LT01-KA116-077606. Pagrindinės vedamos temos: variklio konstrukcija ir remontas, techniniai parametrai, gedimų priežastys, remonto technologijų parinkimas.

Dėstymo vizitai užsienio šalyje- didelis iššūkis kiekvienam mokytojui ir neįkainuojama patirtis.

Erasmus+ projektas „New Experience Changes Lives“

Geros mokyklos koncepcijoje (2015) sakoma, kad mokyklos bendruomenė – besimokanti organizacija. Remiamės šios koncepcijos bruožais: mokymasis su kitais ir iš kitų (bendruomenės mokymasis – dirbant su kolegomis, dalijantis patirtimi, atradimais ir sumanymais, stebint kolegų pamokas, drauge studijuojant įvairius šaltinius, mokantis iš mokinių); sutelktumas (mokytojų ir kito personalo telkimasis į pasidalijusias pareigomis, vienos kitoms padedančias ir bendrų profesinių tikslų siekiančias grupes); reflektyvumas (mokyklos bendruomenės diskusijos, veiklos apmąstymas, įsivertinimas); mokymosi ir asmeninio tobulėjimo skatinimas (personalo tobulinimosi paskatos); mokyklos atvirumas pasauliui (partnerystės, bendri projektai, bendradarbiavimas su užsienio partneriais). Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykloje įgyjama ne tik paklausi ir populiari specialybė, bet ir pagrindiniai gebėjimai, leidžiantys tapti visuomenės nariais, gebančiais sėkmingai planuoti asmeninį ir profesinį gyvenimą. Šiuolaikiška ir moderni Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla įgyvendindama Tarptautiškumo strategiją, plečia savo kaip priimančios organizacijos veiklas.

2021 m. rugsėjo 27-29 d. pagal Erasmus+ projekto „New Experience Changes Lives“, No. 2020-1-LV01-KA116-077195 veiklas du ekonomikos ir apskaitos mokytojai iš Daugpilio technikumo  kartu su profesijos mokytojais A.Mikulioniene, J.Šaučiūniene ir A.Kairiu vedė integruotas pamokas vienuoliktos, dvyliktos klasės ir apskaitos grupės mokiniams. Abi profesinės mokyklos yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį, jau eilę metų vykdo bendras veiklas, Rokiškio ir Daugpilio mokyklų mokytojai bendrauja, bendradarbiauja, vykdo bendrus projektus, dalinasi patirtimi. Pasiruošimas pamokoms prasidėjo gerokai anksčiau: buvo suderintos pamokų temos, planuojant ir sudarinėjant pamokų planus, ieškojome aktualios informacijos, formulavome kiekvienos pamokos tikslus ir uždavinius, derinome mokymo metodus, rengėme mokomąją medžiagą. Integruotų apskaitos pamokų metu buvo nagrinėjamos galiojančios mokesčių sistemos abiejose šalyse Lietuvoje ir Latvijoje, analizuojami skirtumai, lyginami konkrečių mokesčių tarifai, apmokestinamosios bazės ir pan. Integruotų pamokų metu apdailininkams (statybininkams) buvo pristatomos inovacijos, verslo kūrimo ir finansavimo galimybės, skirtumai, analizuojamos konkrečios situacijos, skaičiuojamas pelningumas  ir kiti ekonominiai rodikliai. Po pamokų vyko ilgi pokalbiai, refleksija, aptarimai ir apibendrinant sutarėme – organizuoti integruotas pamokas profesiniame mokyme būtina, o tinkamas pasirengimas joms reikalauja ypatingo profesijos mokytojų pasirengimo: keliant pamokos tikslus, derinant žinias, planuojant pamokos laiką, rengiant mokomąją medžiagą. Savo įgyta patirtimi pasidalinome su kolegomis.

Parengė : Asta Mikulionienė

„Profesijos link“

Nordplus jaunimo programos projektas „Profesijos link“

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla dalyvauja Nordplus jaunimo programos projekte „Profesijos link“ Nr. NPJP-2021/10151. Projekte dalyvauja trijų Baltijos šalių profesinės mokyklos.  2021 m. rugsėjo 20–24 d. projektų vadovė Asta Mikulionienė lankėsi Rakvere profesinio mokymo centre Estijoje. Susitikimo metu buvo pristatytos visų trijų mokyklų profesinio ugdymo galimybės, mokyklose įgyvendinami projektai, aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės. Bendravome su Rakvere profesinės mokyklos mokytojais, lankydamiesi mokykloje ir mokinių bendrabutyje, turėjome galimybę matyti mokytojų ir mokinių kasdienybę. Vizito metu ypatingas dėmesys buvo skirtas praktinio mokymo darbo vietose niuansams, ypatumams, iššūkiams su kuriais susiduria kiekviena profesinė mokykla. Buvo aplankytos įmonės, kuriose Rakvere profesinės mokyklos mokiniai atlieka praktiką ar mokosi pameistrystės forma. Įmonių atstovai kalbėjo apie vykdomas veiklas, apie mokinių praktinio mokymosi galimybes, apie patirtį priimant užsienio šalių mokinius. Paskutinę vizito dieną buvo parengtas naujas Nordplus projektas, kurį įgyvendins trys profesinės mokyklos: Daugpilio technikumas, Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla ir Rakverės profesinė mokykla.

  2022-2023 m.   

Destination – accelerator_x pasaulis!

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos 11 ir 12 klasių moksleiviai dalyvauja verslumo ir eksporto plėtros agentūros „Versli Lietuva“ ir jaunimo verslumo ugdymo organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ projekte „Praktinio verslumo ugdymo programos įgyvendinimas“. Projektu siekiama skatinti progresinę  moksleivių verslumo ugdymo praktiką ir stiprinti praktinius moksleivių verslumo įgūdžius, taikant integruotas praktinių verslumo įgūdžių ugdymo programas. Spalio 1 d. vykusi inovacijų ir verslumo stovykla buvo pirmasis mokinių žingsnis šiame projekte. Moksleiviai pasinėrė į pasaulį, kuris neturi ribų, kuriame idėjos virto realybe su #ChallengetheChallenge. Moksleiviai visai dienai atsisveikino su realiu pasauliu ir persikėlė į kitą visatą – žaidimą. Komandos įveikė visus keturis lygius: problemos analizė; verslo idėjos generavimas; prototipo kūrimas ir idėjos pristatymas (pareikalavęs daugiausiai drąsos 🙂 ).  Iššūkis sėkmingai įveiktas.

Praktinio verslumo ugdymo programą 2021-2022 m.m. vykdys profesijos mokytojai Asta Mikulionienė ir Arūnas Kairys.

Netradicinės pamokos Rokiškio krašto muziejuje

 Šių metų rugsėjo 29 d. Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykloje vyko netradicinė grimo atlikimo pamoka vizažo grupės mokinėms. Pamokų metu mokinės pademonstravo įgytas žinias ir turėjo sukurti istorinio laikotarpio šukuosenas ir makiažus. Džiaugiamės, kad galėjome bendradarbiauti su Rokiškio krašto muziejumi, kuris paskolino senovinių suknelių bei aksesuarų. Aktyvių mokinių iniciatyva buvo pakviesta fotografė Ineta Sakapilvytė (NemNem Photo), kuri nuotraukose užfiksavo šio projekto galutinį rezultatą.

Grimo mokytoja Dovilė ir vizažo mokytoja Justina