Iššūkiai ir patirtys su Erasmus+

Iššūkiai ir patirtys su Erasmus+

Sparčiai besikeičiantis pasaulis ir technologijos reikalauja iš profesijos mokytojų vis daugiau ir vis įvairesnių gebėjimų bei įgūdžių. Reikia nuolat gilinti žinias, mokytis naujų dalykų, lavinti praktinius įgūdžius, semtis ir dalintis patirtimi su kolegomis Lietuvoje ir užsienyje. Projektų metu ypatingai skatinama mokytojų lyderystė. Pastebėta, kad dalyvavę stažuotėse darbuotojai skatina reikšmingus pokyčius, gerėja darbo kokybė, didėja motyvacija.

Spalio 14-15 dienomis automobilių mechaniko specialybės profesijos mokytojas, Darius Kišūnas vedė teorines ir praktines pamokas Daugpilio profesinėje mokykloje, pagal Erasmus+ projektą „Patirtis ir įtrauktis per Erasmus+ praktiką“ Nr. 2020-1-LT01-KA116-077606. Pagrindinės vedamos temos: variklio konstrukcija ir remontas, techniniai parametrai, gedimų priežastys, remonto technologijų parinkimas.

Dėstymo vizitai užsienio šalyje- didelis iššūkis kiekvienam mokytojui ir neįkainuojama patirtis.

Erasmus+ projektas „New Experience Changes Lives“

Geros mokyklos koncepcijoje (2015) sakoma, kad mokyklos bendruomenė – besimokanti organizacija. Remiamės šios koncepcijos bruožais: mokymasis su kitais ir iš kitų (bendruomenės mokymasis – dirbant su kolegomis, dalijantis patirtimi, atradimais ir sumanymais, stebint kolegų pamokas, drauge studijuojant įvairius šaltinius, mokantis iš mokinių); sutelktumas (mokytojų ir kito personalo telkimasis į pasidalijusias pareigomis, vienos kitoms padedančias ir bendrų profesinių tikslų siekiančias grupes); reflektyvumas (mokyklos bendruomenės diskusijos, veiklos apmąstymas, įsivertinimas); mokymosi ir asmeninio tobulėjimo skatinimas (personalo tobulinimosi paskatos); mokyklos atvirumas pasauliui (partnerystės, bendri projektai, bendradarbiavimas su užsienio partneriais). Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykloje įgyjama ne tik paklausi ir populiari specialybė, bet ir pagrindiniai gebėjimai, leidžiantys tapti visuomenės nariais, gebančiais sėkmingai planuoti asmeninį ir profesinį gyvenimą. Šiuolaikiška ir moderni Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla įgyvendindama Tarptautiškumo strategiją, plečia savo kaip priimančios organizacijos veiklas.

2021 m. rugsėjo 27-29 d. pagal Erasmus+ projekto „New Experience Changes Lives“, No. 2020-1-LV01-KA116-077195 veiklas du ekonomikos ir apskaitos mokytojai iš Daugpilio technikumo  kartu su profesijos mokytojais A.Mikulioniene, J.Šaučiūniene ir A.Kairiu vedė integruotas pamokas vienuoliktos, dvyliktos klasės ir apskaitos grupės mokiniams. Abi profesinės mokyklos yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį, jau eilę metų vykdo bendras veiklas, Rokiškio ir Daugpilio mokyklų mokytojai bendrauja, bendradarbiauja, vykdo bendrus projektus, dalinasi patirtimi. Pasiruošimas pamokoms prasidėjo gerokai anksčiau: buvo suderintos pamokų temos, planuojant ir sudarinėjant pamokų planus, ieškojome aktualios informacijos, formulavome kiekvienos pamokos tikslus ir uždavinius, derinome mokymo metodus, rengėme mokomąją medžiagą. Integruotų apskaitos pamokų metu buvo nagrinėjamos galiojančios mokesčių sistemos abiejose šalyse Lietuvoje ir Latvijoje, analizuojami skirtumai, lyginami konkrečių mokesčių tarifai, apmokestinamosios bazės ir pan. Integruotų pamokų metu apdailininkams (statybininkams) buvo pristatomos inovacijos, verslo kūrimo ir finansavimo galimybės, skirtumai, analizuojamos konkrečios situacijos, skaičiuojamas pelningumas  ir kiti ekonominiai rodikliai. Po pamokų vyko ilgi pokalbiai, refleksija, aptarimai ir apibendrinant sutarėme – organizuoti integruotas pamokas profesiniame mokyme būtina, o tinkamas pasirengimas joms reikalauja ypatingo profesijos mokytojų pasirengimo: keliant pamokos tikslus, derinant žinias, planuojant pamokos laiką, rengiant mokomąją medžiagą. Savo įgyta patirtimi pasidalinome su kolegomis.

Parengė : Asta Mikulionienė

„Profesijos link“

Nordplus jaunimo programos projektas „Profesijos link“

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla dalyvauja Nordplus jaunimo programos projekte „Profesijos link“ Nr. NPJP-2021/10151. Projekte dalyvauja trijų Baltijos šalių profesinės mokyklos.  2021 m. rugsėjo 20–24 d. projektų vadovė Asta Mikulionienė lankėsi Rakvere profesinio mokymo centre Estijoje. Susitikimo metu buvo pristatytos visų trijų mokyklų profesinio ugdymo galimybės, mokyklose įgyvendinami projektai, aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės. Bendravome su Rakvere profesinės mokyklos mokytojais, lankydamiesi mokykloje ir mokinių bendrabutyje, turėjome galimybę matyti mokytojų ir mokinių kasdienybę. Vizito metu ypatingas dėmesys buvo skirtas praktinio mokymo darbo vietose niuansams, ypatumams, iššūkiams su kuriais susiduria kiekviena profesinė mokykla. Buvo aplankytos įmonės, kuriose Rakvere profesinės mokyklos mokiniai atlieka praktiką ar mokosi pameistrystės forma. Įmonių atstovai kalbėjo apie vykdomas veiklas, apie mokinių praktinio mokymosi galimybes, apie patirtį priimant užsienio šalių mokinius. Paskutinę vizito dieną buvo parengtas naujas Nordplus projektas, kurį įgyvendins trys profesinės mokyklos: Daugpilio technikumas, Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla ir Rakverės profesinė mokykla.

  2022-2023 m.   

Destination – accelerator_x pasaulis!

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos 11 ir 12 klasių moksleiviai dalyvauja verslumo ir eksporto plėtros agentūros „Versli Lietuva“ ir jaunimo verslumo ugdymo organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ projekte „Praktinio verslumo ugdymo programos įgyvendinimas“. Projektu siekiama skatinti progresinę  moksleivių verslumo ugdymo praktiką ir stiprinti praktinius moksleivių verslumo įgūdžius, taikant integruotas praktinių verslumo įgūdžių ugdymo programas. Spalio 1 d. vykusi inovacijų ir verslumo stovykla buvo pirmasis mokinių žingsnis šiame projekte. Moksleiviai pasinėrė į pasaulį, kuris neturi ribų, kuriame idėjos virto realybe su #ChallengetheChallenge. Moksleiviai visai dienai atsisveikino su realiu pasauliu ir persikėlė į kitą visatą – žaidimą. Komandos įveikė visus keturis lygius: problemos analizė; verslo idėjos generavimas; prototipo kūrimas ir idėjos pristatymas (pareikalavęs daugiausiai drąsos 🙂 ).  Iššūkis sėkmingai įveiktas.

Praktinio verslumo ugdymo programą 2021-2022 m.m. vykdys profesijos mokytojai Asta Mikulionienė ir Arūnas Kairys.

Netradicinės pamokos Rokiškio krašto muziejuje

 Šių metų rugsėjo 29 d. Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykloje vyko netradicinė grimo atlikimo pamoka vizažo grupės mokinėms. Pamokų metu mokinės pademonstravo įgytas žinias ir turėjo sukurti istorinio laikotarpio šukuosenas ir makiažus. Džiaugiamės, kad galėjome bendradarbiauti su Rokiškio krašto muziejumi, kuris paskolino senovinių suknelių bei aksesuarų. Aktyvių mokinių iniciatyva buvo pakviesta fotografė Ineta Sakapilvytė (NemNem Photo), kuri nuotraukose užfiksavo šio projekto galutinį rezultatą.

Grimo mokytoja Dovilė ir vizažo mokytoja Justina

VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla, juridinio asmens kodas 190804895, adresas Melioratorių g. 1A Kavoliškio kaimas, Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Rokiškio rajono savivaldybė, skelbia konkursą.

Išnuomojamas Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas – sporto salės patalpos mokyklos pastate, adresu Melioratorių g. 1 A, Kavoliškio k., Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Rokiškio r. sav. (pastatas pažymėtas plane – 1C2p, unikalus numeris – 7399-0004-2017, bendras pastato plotas – 3847,81 kv. m., nuomojamų patalpų indeksai: 1-92, 1-1, 1-24, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-19, 1-20) bendras nuomojamas plotas – 677,59 kv. m. laisvu nuo užsiėmimų metu sporto treniruotėms ir sportiniams renginiams organizuoti (sportinei kultūrinei veiklai vykdyti). Pradinis nuompinigių dydis – 5,00 eurai už vieną valandą. Turto nuomos sutarties terminas iki 2022 m. birželio 30d.

Nuompinigiai nuomotojui turi būti mokami kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 d. pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

Delspinigiai už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą – 0,05 procento nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Konkurso dalyviai registruojami nuo 2021 m. rugsėjo 28 d. 8.00 val. iki 2021 m. rugsėjo 30 d. 14.00 val. mokyklos buhalterijoje. Įgaliotas asmuo Vida Bugailiškienė, tel. 8458 26922.

Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia komisijos nariui užklijuotą voką ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta paraiška, kurioje nurodyta: konkurso dalyvio pavadinimas, arba vardas ir pavardė, įmonės arba asmens kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas, pageidaujamo išsinuomoti turto pavadinimas, paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos turtą, siūlomas nuompinigių dydis, bankiniai rekvizitai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba įmonės steigimo pažymėjimo kopija.

Kartu su voku pateikiami  dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėtas pradinis įnašas. Konkurso dalyvio pradinis įnašas lygus vieno mėnesio pradiniam nuompinigių dydžiui sumokamas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu į RTVŽŪ mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT724010041500030075. Dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą, turės pirmumo teisę pasirenkant užsiėmimų laiką.

Turto apžiūra vyks nuo 2021 m. rugsėjo 22 d. 8,00 val. iki 2021 m. rugsėjo 24 d. 15,00 val.  Atsakingas asmuo – Algirdas Vyšniauskas, mob. tel. 8679 03788

Komisijos posėdis įvyks 2021 m. rugsėjo 30 d. 15.00 val. Melioratorių g.1A, Kavoliškio k., Rokiškio r. 102 kab.

„Erasmus“ akreditacija

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklai

suteikta „Erasmus“ akreditacija profesinio mokymo srityje

Galiojimas: 2021-03-01  –  2027-12-31

A3-20 grupės mokinių 2D ir 3D projektai

A3-20 grupės mokiniai, lankydami bendrosios veiklos statybos objekte vykdymo modulį, susipažino su braižybos pagrindais. Naudodamiesi nemokamomis IKEA namų planavimo programomis planavo  virtuvę, spintą ar kitus baldus, kūrė 2D ir 3D projektus. Taip pat  analizavo 5D Planner ir Homestyler  modeliavimo projektavimo sistemas, lygino jų galimybes namo projektavimo darbams atlikti.  Projektinio darbo metu turėjo suprojektuoti ir nubraižyti dviejų aukštų namo eskizą, parinkti vidaus ir išorės apdailą, sukurti dizainą 2D ir 3D režimu.  Paspaudę ant nuorodos galite susipažinti su pilnais įdomiausiais eskizais. Manto P. namo projektas ir Gabrielės J. svajonių namo projektas.

„Aš savanoris“

Rokiškio technologijos , verslo ir žemės ūkio mokykla užbaigė eTwinning projektą „Aš savanoris“. Projektas apjungė įvairias veiklas, tai talka „Darom 2021“, darbai siuvimo, socialinio darbuotojo padėjėjo ir virėjų klasėse, socialinę atskirtį patiriančių gyventojų lankymas, reflekcija „Salų dvaro sodyboje“. Paruoštas stendas atspindintys visus projekto etapus. Pamatę su kokia šiluma pasitinka savanorius lankomi vieniši žmonės, supratome kaip reikalingi tokie projektai, ir tikrai veiklą tęsime.

Jungtinė pamoka: istorija + meninė-socialinė raiška

Artėjančios vasaros pojūčius stiprina poreikis keliauti, pažinti, bendrauti. Turėdami  tokią galimybę iškeliavome į vaizdingomis apylinkėmis garsėjantį  Zarasų kraštą. Kaimyninis  Zarasų rajonas išskirtinis. Jame glaudžiai persipynusi vaizdinga aplinka, istorinis ir sakralinis paveldas. Keletas kelionės kilometrų ir įspūdžių ištroškusi asmenybė turi galimybę atsidurti vis kitoje patirtyje- akimirkai stabtelėdamas  stebėtis vaizdingo ežero pakrante, senovę menančių ąžuolų giraite ar miško apsuptyje ramybe alsuojančiu senoviniu kaimu kuriame laikiną prieglobstį rasdavo kovotojai už Lietuvos laisvę… Tai reikalingas pajautimas, nes dabarties kraštovaizdis keičiasi…

 Šią patirtį kelionėje išbandė  mūsų mokyklos V2-19 grupės moksleiviai  kartu su istorijos ir        meninės-socialinės raiškos mokytojais.

Krašto žinovas ir kelionės gidas buvo šių kraštų žinovas, bioenergetikas Gytis Gruzdas. Vyriškis besidomintis sakraliniu krašto paveldu daugybę metų renka vietos gyventojų prisiminimus, legendas, todėl jo senovę menantys pasakojimai tapo vaizdingais kelionės palydovais. 

Aplankėme Imbrado apylinkėse esančią Ilgio ežero pakrantę, kurios upelio intakas įamžintas  kryžių visuma meniškomis skulptūromis įprasminančiu stebuklą, Šventos Mergelės Marijos  apsireiškimą, Antazavės miestelio bažnyčios šventorių, partizanų užkasimo vietą, Antazavės  dvaro ansamblį susijusį su 1831 m. sukilimo didvyre Emilija Pliateryte, apžiūrėjome Antazavės apylinkes,  Marimonto,  malūno liekanas, Bradesių ąžuolą. 

 

Kelionė buvo prasminga keliais aspektais. Turėjome galimybę kartu su moksleiviais bendrauti, pajausti buvimo kartu džiaugsmą, o kelionės vaizdiniai ar patirtys taps būsimų istorijos, krašto pažinimo ar meninės raiškos pamokų turiniu….

Nuotraukose mokyklos V2-19 moksleiviai, pedagogai Valius Kazlauskas, Dovilė Galinienė išvykoje kartu su istorijos žinovu Gyčiu Gruzdu.