Mokyklos biblioteka

 Šiandieninė biblioteka – tai erdvė, kurioje gimsta ir skleidžiasi idėjos.

Mūsų mokyklos biblioteka – tai bendras bibliotekininkių, administracijos, mokytojų darbas sudarant sąlygas mokinių savarankiškam darbui, kūrybai, informacinės kultūros ugdymui.

Bibliotekos tikslai ir uždaviniai:

 
 • Visapusiškai tenkinti mokyklos bendruomenės informacinius poreikius.
 • Savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese.
 • Sudaryti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.
 • Ugdyti mokyklos bendruomenės gebėjimus gyventi ir veikti informacinėje visuomenėje.
 • Kryptingai plėsti bibliotekos fondus, papildant įvairių formų informacijos laikmenomis.
 • Ieškoti ir diegti naujus bibliotekininko darbo su mokytojais ir moksleiviais būdus.

Bibliotekos veiklos tikslas:

Visapusiškai tenkinti mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, sudaryti sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti bei tobulinti bibliotekos veiklos kokybę, dalyvauti tobulinant mokyklos veiklos procesus.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

 • Informacinių paslaugų teikimas mokyklos bendruomenei
 • Dalyvavimas ugdymo procese
 • Tikslingas bibliotekos fondų komplektavimas

Abonemente išduodami leidiniai, vyksta naujų knygų parodos – pristatymai, vykdoma informacijos paieška pagal skaitytojų pageidavimus, prenumeruojami periodiniai leidiniai : „Švietimo naujienos“, „Dialogas“.

Skaitykloje yra 20 darbo vietų. Čia galima naudotis informacinėmis knygomis, enciklopedijomis, žodynais, žinynais, CD, skaityti pedagoginę, metodinę literatūrą, periodinius leidinius. Vyksta moksleivių, mokytojų darbų parodos. Taip pat yra galimybė dirbti kompiuteriu, naršyti internete, naudotis e-paštu.

Biblioteka padeda pedagogams organizuoti ugdymo procesą, pasitelkiant mokyklos bibliotekoje esančius informacijos šaltinius, atlieka informacinę paiešką pagal moksleivių ir mokytojų pateiktas užklausas.

Biblioteka bendradarbiauja su kitomis bibliotekomis, domisi jų darbo metodais, dalijasi patirtimi.

Bibliotekos fondas

Fondas iš viso 5873 egz.
Knygų ir vadovėlių 5761 egz.
Plakatų 33 egz.
Žemėlapių 13 egz.
Garsinių regimųjų dokumentų 6 egz.
Kompiuterio diskai 64 egz.
Žurnalai 41 egz.
Laikraščiai 3 komplektai
Grupuojamieji dokumentai 205 egz.

 Paslaugos:

 
 • knygos ir periodiniai leidiniai į namus;
 • informaciniai ir periodiniai leidiniai skaitykloje;
 • Informacija apie bibliotekoje naujai gautas knygas ir vadovėlius.
 • atsakymas į temines, faktografines užklausas;
 • bibliografinės konsultacijos;
 • literatūros užsakymas iš Rokiškio savivaldybės viešosios bibliotekos skyrių;
 • literatūros užsakymas per tarpbibliotekinį  abonementą;
 • renginiai, spaudinių parodos;
 • internetas, darbas kompiuteriu;
 • konsultacijos įvairiais informacijos paieškos klausimais;
 • galimybė naudotis LIBIS katalogu.

Naujausios knygos:

 

 • Alexander von Schonburg. Pasaulio istorija išsinešti.- Vilnius: Tyto alba, 2017.-223p.
 • Champman Gary. Penkios meilės kalbos: kaip suprasti ir išmokti meilės kalbą.-Vilnius: Alma littera, 2018.-192p.
 • Černiauskaitė L. Kvėpavimas į marmurą.-Vilnius: Alma littera, 2018.- 208p.
 • Draugo laiškai.-Vilnius: Jaunimo linija, 2018.-296p.
 • Sabaliauskaitė K. Silva Rerum: Baltos lankos , 2017.- 399p.
 • Tyler A. Mėlynų siūlų ritė.- Vilnius: Tyto alba, 2017.- 431p.

kviečiame apsilankyti mokykloje

Atvykite – pakonsultuosime!
Padėsime užsiregistruoti, priimsime dokumentus